تبلیغات
میزانسن این صحنه را بند بازی بر سطور داستان و نمایشنامه بچین - آثار هوشنگ گلشیری
پشت به صحنه ی تاریک . . . بر سطرها نشسته . . . گردنبندی از داستان . . . با صید واژه ها . . . از اعماق زندگی